Звіт директора

ВПУ №17 м. Генічеська Херсонської області Маслова І.Г.

про роботу в 2020-2021 навчальному році

     У звітному періоді училище здійснювало свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Законів України ««Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, нормативно-правовими актами МОН України, Планом розвитку ВПУ 17 м Генічеська» на 2019-2022 роки, Статутом.
Колектив ВПУ №17 м Генічеська ставив за мету виконання головних завдань:
   • забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей;
  • забезпечення виконання регіонального замовлення та угод на підготовку кваліфікованих робітників; молодших спеціалістів;
  • проведення атестації навчального закладу;
  • забезпечення всебічного розвитку особистості, формування в учнів поваги до загальнолюдських цінностей, національної самосвідомості, культурних потреб, шанобливого ставлення до національних традицій, звичаїв та обрядів;
  • створення умов для творчого розвитку педагогічних працівників та учнів училища;
  • активне впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес.
    Протягом 2020-2021 н. р. зусилля педагогічного колективу були направлені на пошук інноваційних шляхів підвищення результативності навчально-виробничої, виховної, науково-методичної, фінансової і господарської діяльності училища та здійснення намічених стратегічним та річним планам показників його розвитку.
    Протягом 2020-2021 навчального року мною визначалася чисельність працівників навчального закладу, штатний розпис у межах наявного фонду заробітної плати, які затверджувалися управлінням освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації. Терміни затвердження не порушувалися. Видавалися накази та розпорядження, укладалися господарські угоди, видавалися довіреності. Прийом та звільнення з посад працівників та учнів училища здійснювалися згідно наказів. Здійснювався контроль за виконанням навчальних планів і програм, дотриманням всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни, якістю роботи викладачів, організацією навчально-виробничої, виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання й здоров’ям працівників і учнів.
    Ці питання розглядалися на засіданнях педагогічної ради на нарадах.
У цьому році навчальний заклад перевірявся санітарною службою, пожежною інспекцією, Державною інспекцією з охорони праці, про що свідчать акти перевірок. На сьогоднішній день недоліки, які виявлені в ході перевірок, усунені.
    Навчально-виробничий та навчально-виховний процес підготовки кваліфікованих кадрів і молодших спеціалістів здійснювався у відповідності до державних стандартів професійно-технічної та вищої освіти згідно положення про ступеневу освіту по ліцензованими професіям і спеціальностям та плану державного замовлення й договорів з центрами зайнятості та фізичними особами, створені необхідні умови для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників.
    Випуск склав у 2019-2020 навчальному році 124 учня, з них: отримали дипломи – 111 учнів, диплом з відзнакою – 6, диплом молодшого спеціаліста – 16, свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації – 13, робітничої кваліфікації з двох і більше професій – 72, з підвищеним розрядом – 57.
    Працевлаштування випускників училища сьогодні – це дуже складна та кропітка робота. Інженерно-педагогічний колектив постійно займається цим питанням, і як результат – працевлаштовані 101 випускник, що складає 82%, за отриманою професією 85 випускників, що складає 84%.
    Основним показником успішної діяльності навчального закладу є організація та якісне проведення моніторингу випуску учнів загальноосвітніх шкіл з метою обґрунтованого планування регіонального замовлення на наступний рік. Протягом навчального року профорієнтаційна робота та робота по формуванню регіонального замовлення проводилася у тісній співпраці з органами місцевої влади, районним центром зайнятості та роботодавцями замовниками робітничих кадрів на виконання положень Закону України «Про формування та розміщення замовлення на підготовку фахівців ,наукових ,науково-педагогічних та робітничих кадрів,підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів». Результатом роботи є підписання Договорів про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти між професійно-технічним закладом і замовниками робітничих кадрів на 200 осіб за заявленими робітничими професіями та спеціальностями за якими проводиться підготовка в навчальному закладі за кошти державного бюджету. Адміністрація та педагогічний колектив, враховуючи вимоги сьогодення, зміни в економіці, розуміють, що в умовах щільної конкуренції на освітні послуги головним є потреба роботодавців в підготовці конкретних спеціалістів, а також рівень їх підготовки. Тому важливим напрямком діяльності є направлена профорієнтаційна робота спільно із замовниками робітничих кадрів та удосконалення системи взаємодії навчального закладу з підприємствами і організаціями, на яких працевлаштовуються наші випускники. Адже тільки результати працевлаштування та закріплення випускників, рейтингове оцінювання рівня підготовки робітників, які дають замовники кадрів, надають нам можливість усувати слабкі ланки в підготовці робітничих кадрів. В навчальному закладі відпрацьована система дослідження закріплення випускників на першому робочому місці, постійно проводиться моніторинг з вивчення причин звернення випускників до районної служби зайнятості. Недоліками вважаю формальне ставлення до узагальнення виявлених в процесі моніторингу причин не закріплення випускників на першому робочому місці. Звертаю увагу на необхідність проводити системний аналіз причин неможливості працевлаштування за професією випускників та робота з усунення таких.
    Протягом навчального року внесені зміни та затверджені правила прийому на навчання відповідно до Типових правил прийому як кваліфікованого робітника, так і фахового молодшого бакалавра.
Профорієнтаційна робота проводиться на базі шкіл районів Херсонської області протягом навчального року, фактично попередньо відслідковуються та аналізуються дані про перспективи набору, враховуючи кількість випускників шкіл.
    План регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів, не зважаючи на зменшення кількості випускників загальноосвітніх шкіл, у поточному році склав 180 осіб і в 2020-2021 навчальному році виконано державне замовлення на підготовку робітничих кадрів на 95%, фахових молодших бакалаврів – на 100%.
Створенні необхідні умови для творчості педагогічних працівників та учнів, для використання й впровадження ними прогресивних форм та методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів, проведення підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників, їх економічного, правового й професійного навчання в інституті післядипломної освіти Міністерства освіти і науки України та стажування безпосередньо на підприємствах.
    Всі працівники згідно графіків та термінів таке навчання пройшли.
Навчальний заклад працює згідно Статуту, робота колективу регламентується колективними договором. Порушень умов цих документів у минулому році не було, умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством про працю не порушувалися.
Все майно використовувалося ефективно, порушень використання не виявлено.
    На сьогодні всі розрахунки з установами, банками, організаціями та постачальниками здійснені, своєчасне й повне внесення платежів до бюджетів, кошториси доходів і видатків виконані, заборгованості по заробітній платі, стипендії немає.
Споживання здійснюється в межах установлених лімітів. Вся фінансова та статистична звітність подається своєчасно.
    У 2020-2021 навчальному році середньооблікова чисельність учнівського колективу за звітній період становила 338 осіб. Підготовка кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів здійснюється згідно наявності атестації, ліцензії та сертифікатів акредитації училища.
    Навчальний заклад веде підготовку кваліфікованих робітників, молодших спеціалістів згідно потреб ринку праці, здійснює моніторинг цих потреб. В цілому залишається збалансованість кількості працюючих в училищі з числом учнів та матеріальною базою навчального закладу.
    На сьогоднішній день в училищі працює 95 осіб. В навчальному закладі сформувався висококваліфікований інженерно-педагогічний колектив, творчий та стабільний. Усі викладачі та майстри виробничого навчання мають відповідну освіту та багаторічний досвід роботи. В навчальному закладі працює 53 педагогічні працівники. Керівний та педагогічний склад училища сформований відповідно до штатного розкладу і фактичного обсягу підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів.
    До керівного складу навчального закладу входять: директор, заступники директора з навчально-виробничої, навчальної й виховної роботи. Всі вони мають вищу освіту. Педагогічний стаж директора – 19 років, заступника директора з навчально-виробничої роботи – 16 років, заступника директора з навчальної роботи – 27 років, заступника директора з виховної роботи – 29 років.
    Освітній процес забезпечують 11 викладачів (професійно-теоретичної підготовки – 7, загально технічної – 3, викладач фізичної підготовки – 1, майстри виробничого навчання – 22 і 2 вихователі.
Педагогічне навантаження викладачам училища встановлюється у відповідності з освітою та досвідом роботи. За необхідності один викладач проводить уроки з двох і більше суміжних предметів. Педагогічне навантаження викладачів не перевищує 1-1,5 ставки.
    Більшість педагогічних працівників працюють в училищі понад 10 років. 15% працівників пенсійного віку (3 викладачі, 3 майстри виробничого навчання, 1 старший майстер, 1 вихователь). Усі викладачі мають повну вищу освіту та викладають за фахом. Педагогічний стаж більше 20 років мають 15 педагогічних працівників, більше 8 років – 28 осіб, до 3 років – 4 особи. Кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» мають 10 педагогів, «Спеціаліст першої категорії» – 8 педагогів, «Спеціаліст другої категорії» – 7 педагогів. Педагогічні звання «викладач методист» – 1 особа, 3 педагогічних працівника мають педагогічне звання «старший викладач», 2 – нагороджені знаком за вагомий внесок професійної освіти, 1 викладач нагороджений знаком Макаренка, 4 – знаком «Відмінник освіти України», 3 педагогічних працівника у різний період отримали Обласну стипендію «За особливе досягнення в навчально-виховному процесі». Їх педагогічні здобутки добре знають як в області, так і в країні.
    Із 22 майстрів виробничого навчання вищу освіту мають 9 осіб, середню спеціальну – 10, середню технічну – .
Педагогічне звання «Майстер виробничого навчання ІІ категорії» мають 3 працівники. Чотирнадцятий тарифний розряд мають 4 особи, 13 тарифний розряд – 3 особи, 12 тарифний розряд – 5 осіб, 11 тарифний розряд – 10 осіб. Три педагогічних працівника у різний період отримали Обласну стипендію «За особливе досягнення в навчально-виховному процесі». Їх педагогічні здобутки добре знають як в області, так і в країні.
Підготовка фахівців високого рівня вимагає майстерності педагогічних кадрів, які повинні успішно працювати на кінцевий результат: підготовку конкурентоспроможного висококваліфікованого робітника, здатного знайти собі застосування в умовах ринкових реформ, які вміють самостійно мислити, гнучко адаптуватися до нових вимог і самовдосконалюватися. Тому сьогодні в нашому училищі здійснюється пошук інноваційних шляхів підвищення якості підготовки фахівців.
    Згідно з річним планом роботи закладу в 2020/2021 навчальному році педагогічний колектив розпочав працювати над єдиною методичною проблемою: «Розвиток особистості засобами формування інтелектуально-пізнавальних компетентностей у сучасному освітньому просторі». Протягом І семестру 2020\2021 н. р. значно зріс рівень педагогічної майстерності педагогів. Система методичної роботи в училищі була спрямована на формування інтелектуально-пізнавальних компетентностей здобувачів освіти в сучасному освітньому просторі. Головні зусилля було зосереджено на надання реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності та компетентностей, вивчення, узагальнення й поширення ППД, створення творчої атмосфери, морально-психологічного клімату, що сприяв би пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, забезпечення оптимальних умов для підготовки та роботи педагогічних працівників в умовах оновлення професійно-технічної освіти.
    Методична робота в училищі будується відповідно до чинних вимог як творчий процес, що складається з комплексу систематичної, цілеспрямованої, колективної, групової та індивідуальної діяльності викладачів, училища для забезпечення навчально-виховного процесу. З метою зростання фахової майстерності педагогів, підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем училища, координованості дій була організована робота МК та творчих груп. Діяльність методичних комісій зосереджена на розробці й схваленні робочої навчально-плануючої документації, внесені коректив у робочі навчальні програми, виявленні прогалин знань, внесенні коректив і відомостей про нові досягнення техніки, технології, забезпеченні взаємозв’язку загальноосвітньої, загально-професійної та професійної підготовки учнів, оновленні та поповненні комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, використанні інноваційних педагогічних та виробничих технологій.
    Актуальним є питання безперервного професійного розвитку підвищення фахового рівня педагогів. Так, одним із напрямків є участь у семінарах, заходах обласного та Всеукраїнського рівнів. Участь наших педагогів у таких заходах в форматі онлайн-семінарів через платформу Zoom дає можливість порівняти свою роботу, стимулює педагогів до професійного пошуку, бажання змін, серйозного аналізу власних проблем.
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Херсонській області спільно з педагогами ЗП(ПТ)О провів у листопаді 2020 р. онлайн-конференцію «Реалізація сучасних освітніх практик у професійній діяльності як показник рівня методичної компетентності педагога» на платформі Zoom. Задля більшої ефективності розгляду нагальних питань та обміну досвідом роботи, конференція була проведена за секціями, де брали участь наші педагоги.
    Так, 11 листопада (секція майстрів виробничого навчання) поділилася досвідом Горбатюк С.А. про використання кейс-стаді на уроках виробничого навчання з професій будівельного напрямку; майстер в\н Худик К.О. розповіла про формування загально-професійних компетентностей перукарів через запровадження сучасних методів навчання. 
    12 листопада (секція викладачів загальноосвітніх предметів) РоманютаЛ.М. поділилася з колегами про використання інтеграційної технології навчання на уроках зарубіжної літератури; Отрощенко Ю.В. з досвіду роботи ознайомила про використання інтерактивних аркушів як засіб для перевірки знань з хімії та біології.
    17 листопада 2020 року з використанням платформи ZOOM відбувся онлайн семінар-практикум для викладачів спеціальних дисциплін та майстрів виробничого навчання з професії «Перукар (перукар-модельєр)» з теми «Формування нового стилю навчання в сучасній підготовці «Перукарів». Досвідом роботи щодо використанням на уроках професійно-теоретичної підготовки власних відеороликів презентувала викладач спецдисципліни «Матеріалознавство» Якуніна М.В., яка акцентувала увагу на тому, що така форма викладення нового матеріалу значно краще сприймається учнями. Із своїм стилем викладання на уроках виробничого навчання ознайомила учасників семінару Новікова Л.В., яка продемонструвала власний відео майстер-клас та підкреслила важливість викладання матеріалу таким чином під час дистанційного навчання.
    Згідно плану роботи НМЦ ПТО у Херсонській області 3 грудня 2020 р. відбувся семінар викладачів хімії закладів П(ПТ)О області з теми: «Сучасні комунікації та інформаційні технології в процесі викладання хімії» в режимі онлайн з використанням програми ZOOM. Викладач хімії Отрощенко Ю.В. обмінялася досвідом роботи щодо застосування онлайн-сервісів на уроках хімії та організації комунікативного простору в освітньому процесі, а саме з питання «Використання інтерактивних аркушів як засіб для перевірки знань з хімії».
    В рамках проходження курсів підвищення кваліфікації в січня 2021 року, викладач географії Мартинцова Н.Ю. виступила на ХІ обласних краєзнавчих читаннях з теми: «Ярмаркові традиції Херсонщини: в історії і сьогоденні».
7 лютого 2021 р. в режимі онлайн пройшов семінар керівників музеїв закладів професійної (професійно-технічної) освіти Херсонщини. Керівник музею Романюта Л.М. презентувала досвід: «Проведення інтегрованих уроків на базі музею училища».
    18 лютого 2021 року відбувся тренінг викладачів предмету «Електротехніка» за темою: «Онлайн сервіси дистанційної освіти. Різновиди та проблематика сучасності». Досвідом реалізації електронного навчання при вивченні електротехніки поділився викладач спецдисциплін Гульчак І.А.
    9 березня 2021року пройшов семінар – педагогічна реклама з професії «Перукар» за темою: «Ефективність використання сучасних виробничих технологій в роботі викладача та майстра в/н», своїми напрацюваннями поділилися викладач «Перукарського мистецтва» Якуніна М.В. з теми: «Стрижка та оформлення чолки (гривки, чубчика) як окремий вид мистецтва» та майстер в/н Новікова Л.В. з питання: «Актуальні виробничі техніки при виконанні мелірування та укладання волосся»
    З 15 по 18 березня 2021 року пройшов Інтернет-марафон викладачів фізичної культури, в якому взяв участь викладач фізичного виховання Коновалов С.Г., де поділився власним досвідом щодо організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання.
    У рамках оголошення Указом Президента України 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні відбувся обласний конкурс творчих проєктів «Математика в моїй професії» серед здобувачів освіти закладів П(ПТ)О. Викладач математики Кольцова О.В. разом з здобувачем освіти гр. №35 Пирогом Станіславом створили творчий проєкт, який посів 13 місце.
    В грудні пройшов обласний конкурс творчих проєктів з громадянської освіти «Вільна та свідома особистість – це стале майбутнє України» серед здобувачів освіти ЗП(ПТ)О. Викладач громадянської освіти Широва М.М. разом з вихованцями правового гуртка посіли в конкурсі призове ІІ місце.
    З метою виявлення кращого досвіду організації над науково-методичною проблемою, в листопаді – грудні пройшов обласний педагогічний подіум – презентація роботи колективу над обраною проблемою. У формі інфографіки методистом училища Пироговою Ю.В. була надана робота училища над проблемою, яка посіла почесне ІІІ місце.
    У листопаді 2020 р. відбувся онлайн ІІ етап ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, де наша здобувачка освіти гр.№ 2 Москаленко Олександра (викладач Павленко І.І.) посіла почесне ІІ місце. Також, пройшов ІІ етап ХХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, де Москаленко Олександра (викладач Павленко І.І.) посіла почесне І місце.
    У березні 2021 році пройшов ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Перукар», де наша вихованка Савчук Лілія стала переможницею конкурсу.
    З метою виявлення і підтримки обдарованої молоді в системі професійної (професійно-технічної) освіти, підвищення рівня підготовки з предметів пройшли обласні олімпіади:

 •  з предмету «Інформаційні технології», де наш учень гр. № 51 Акатишев Олександр посів 18 місце. (викладач Шапорова Ю.В.).
 •  з предмету «Електротехніка» учень гр. №25 Губаков Ілля посів 8 місце. (викладачі: Крижановський В.В., Гульчак І.А.).
 • з предмету «Основи галузевої економіки» учениця гр. №2 Москоленко Олександра посіла ІІ місце. (викладач Мартинцова Н.Ю.)
 • з предмету «Охорона праці» гр. №35 Пирог Станіслав посів 10 місце. (викладач Поцелуєва С.О.).
      Протягом І семестру 2020-2021 навчального року педагогічні працівники пройшли курси підвищення кваліфікації. З них за напрямками:
 • Викладачі: зарубіжної літератури Романюта Л.М. (загальний обсяг навчання – 150 год.), фізичного виховання Щербина О.В. (загальний обсяг навчання – 150 год.); географії Мартинцова Н.Ю. (загальний обсяг навчання – 150 год.) при «Комунальному вищому навчальному закладі неперервної освіти» Херсонської обласної ради;
 • Директор ВПУ № 17 Маслов І.Г, методист Пирогова Ю.В. навчання при Білоцерківському інституті неперервної освіти «Школа педагогічного коучингу» (загальний обсяг навчання – 45 год.)
 • Викладач української мови та літератури Павленко І.І. пройшла дистанційно курси підвищення кваліфікації (загальний обсяг навчання – 90 год.) при Комунальному навчальному закладі «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради», при Комунальному вищому навчальному закладі неперервної освіти Херсонської обласної ради;
 • пройшла курс «Сучасна методика викладання української мови та літератури, зарубіжної літератури» (загальний обсяг навчання – 30 год.); «ЗНО з української мови та літератури у 2021 році: організаційно- методичні особливості» (загальний обсяг навчання – 2 год.);
 • на освітній платформі «Всеосвіта» «Метод компаративного аналізу художніх творів на уроках літератури». (загальний обсяг навчання – 2год.);
 • на освітній платформі Prometetheus «Осмислені й переосмислені» (загальний обсяг навчання – 15 год.);
 • освіта України, інформаційно- видавнича агенція «Новаторство в романі Ю. Яновського» «Майстер корабля»: як наблизитися до закодованого змісту?» (загальний обсяг навчання – 2 год.);
 • на освітньому проєкті «На урок» «Нетипові способи використання онлайн-тестів на уроках літератури» (загальний обсяг навчання – 2 год.).
      У 2020-2021 навчальному році, з метою активізації творчої діяльності, стимулювання неперервної фахової і загальної освіти педагогічних працівників, підвищення їхньої персональної відповідальності за результати надання освітніх послуг здобувачам освіти було проведено атестацію педагогічних кадрів.
  Атестаційною комісією І рівня були розглянуті характеристики за міжатестаційний період. Педагогічні кадри, які атестувалися, презентували власні портфоліо і результативність роботи:
 • Абрамець В.І. викладач спеціальних дисциплін, атестувався на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;
 • Павленко І.І. викладач української мови та літератури, атестувалася на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та на присвоєння педагогічного звання «старший викладач»;
 • Пирогова Ю.В. методист, атестувалася на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;
 • Поцелуєва С.О. викладач спеціальних дисциплін, атестувалася на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».
      Протягом року проводилася певна робота щодо поширення досвіду роботи вчителів школи, оприлюднення результатів професійної діяльності педагогів закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях, розміщення електронних публікацій на освітніх сайтах. У І семестрі 2020/2021 році надруковано в періодичних виданнях 15 матеріалів з досвіду вчителів (28% від загальної кількості педагогів).

ПЕРЕЛІК
методичних наробок педагогів закладу, розміщених у фахових виданнях, на освітніх сайтах у 2020/2021 навчальному році 

з\п

П І Б

Посада

Форма

Найменування видання

Назва роботи, статті

1

Пермякова І.О.

викладач англійської мови

Розробка уроку

На освітньому порталі «На урок» 27.12.2020

Двигун внутрішнього згоряння

2

Мартинцова Н.Ю.

Пирогова Ю.В.

Викладач історії

Викладач географії

Методична розробка виховної години

На освітньому порталі «На урок» 27.12.2020

На шляху до незалежності

3

Мартинцова Н.Ю.

Викладач географії

Розробка уроку

На освітньому порталі «На урок» 27.12.2020

Канада

4

Якуніна М.В.

майстер виробничого навчання

Стаття

На освітньому порталі «На урок» 27.12.2020

Дистанційне навчання як сучасний формат освіти при підготовці кваліфікованих робітників з професії «Перукар»

5

Романюта Л.М.

Викладач зарубіжної літератури

Розробка уроку

На освітньому порталі «На урок» 27.12.2020

Йоганн Вольфганг Гете. «Фауст»

6

Худик К.О.

майстер виробничого навчання

Стаття

На освітньому порталі «На урок» 27.12.2020

Формування загально-професійних компетенцій перукарів через запровадження сучасних методів навчання

7

Гульчак І.А.

Викладач спецдисциплін

Стаття

На освітньому порталі «На урок» 27.12.2020

Упровадження ІКТ на уроках спецдисциплін

8

Поцелуєва С.О.

Викладач спецдисциплін

Розробка уроку

На освітньому порталі «На урок» 27.12.2020

Пожежна техніка для захисту об’єктів

9

Горбатюк С.А.

майстер виробничого навчання

Стаття

На освітньому порталі «На урок» 27.12.2020

Використання кейс-методів на уроках виробничого навчання

10

Пирогова Ю.В.

Викладач історії

Стаття

На освітньому порталі «На урок» 27.12.2020

Майбутнє країни – в історичній освіті дитини

11

Дичук О. П

майстер виробничого навчання

Урок виробничого навчання

Онлайн-журнал «Профтехосвіта Херсонщини», випуск 4, грудень 2020

Розбирання трансмісії

12

Поцелуєва С.О.

Викладач спецдисциплін

Урок професійно-теоретичної підготовки

Онлайн-журнал «Профтехосвіта Херсонщини», випуск 4, грудень 2020 .

Гасіння та профілактика пожеж на підприємствах з ремонту автотранспорту

13

Абрамець В.І.

Викладач спецдисциплін

Урок з предмету «Опір матеріалів»

Онлайн-журнал «Профтехосвіта Херсонщини», випуск 4, грудень 2020 .

Розподіл напружень при згині

14

Якуніна М.В.

майстер виробничого навчання

Урок виробничого навчання

Онлайн-журнал «Профтехосвіта Херсонщини», випуск 4, грудень 2020 .

Інструктаж з охорони праці. Виконання гарячої завивки локонів методом «вгору».

15

Іванов В.В.

Викладач спецдисциплін

Урок з предмету «Охорона праці»

Онлайн-журнал «Профтехосвіта Херсонщини», випуск 4, грудень 2020

Правові та організаційні основи охорони праці

    В основі виховного процесу училища згідно проекту МОНУ «Безпечне освітнє середовище», інформаційних матеріалів про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження й протидії булінгу (цькуванню) від 14 серпня 2020 року №1/9-436; Концепції «Нова українська школа», Указу Президента України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання» від 18.05.2019 №286/2019, Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України; тимчасових рекомендацій щодо організації противоепідемічних заходів в гуртожитках в період карантину в зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (СОVID-19) лежить система виховних відносин, що забезпечує взаємодію педагогів, батьків та здобувачів освіти згідно з суспільно заданими цілями виховання, розквіт духовно-моральної сутності людини, сприяє формуванню ціннісного ставлення й судження у здобувачів освіти, вміння вибудовувати доброзичливі й толерантні стосунки із учасниками освітнього процесу, яка має стати висококваліфікованим спеціалістом, займати чіткі національні, загальногосподарські позиції, бути активною у громадському житті, відповідальною за моральне становлення себе, як особистості. 

    Реалізуючи концепцію освіти, як процес розвитку творчої особистості, педагогічний колектив постійно веде пошук нових педагогічних методик, що сприяють розвитку і  формуванню компетентної особистості здобувача освіти.

    Виховну роботу в училищі у 2020/2021 навчальному році спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми: «Професійна майстерність педагога у вихованні і розвитку компетентної особистості здобувача освіти».

    Основними завданнями педагогічного колективу є: створення безпечного освітнього середовища для учасників освітньо-виховного процесу, формування у особистості здобувача освіти духовно-моральних цінностей, здатної бути повноцінним суб’єктом соціальних взаємин, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань українського народу, виховувати повагу прав та основних свобод людини, державної мови та державних символів України; толерантне ставлення до потерпілих від насильства, нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, усвідомлення насильства, як порушення прав людини; дотримуватися захисту та реалізації прав особистості у цифровому середовищі, закріплювати в суспільній свідомості здобувачів освіти переваги здорового способу життя; розвивати творчі здібності, підтримувати обдарованих особистостей.

    Протягом І семестру 2020-2021 н. р. були підготовлені й проведені виховні заходи в межах однієї групи, різні за формою та методами виховної роботи:

 • Перший урок до Дня Знань на тему: «COVID-19 – новий виклик для світу»;
 • Тематична декада до Всеукраїнського Дня бібліотек – Колесникова І.О.;
 • Святкове вітання до Дня вчителя та Дня проф-тех освіти – Мартинцова Н.Ю., учнівське самоврядування;
 • Тиждень спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи (Олімпійський тиждень) – Щербина О.В., Стадник В.А., Куцуба Ю.А., Коновалов С.Г.;
 • Тиждень безпеки життєдіяльності – Куцуба Ю.А., Поцелуєва С.О.;
 • Тиждень патріотичного виховання: «Козацька наснага», присвячені Дню захисника України; святковий захід: «Захисник Вітчизни – гордість народу, відвага, мужність, честь» – Щербина О.В., Куцуба Ю.А., актив учнівського самоврядування;
 • Урок пам`яті: «Геноцид українського народу, скорботні роки 1932 – 1933» – класні керівники;
 • Психолого-педагогічний консиліум з учням І року навчання (відеоконференція в ZOOM);
 • Урок-мужності до 27-річниці Збройних сил України з запрошенням військовослужбовців – класні керівники;
 • Урок пам`яті до Дня вшанування пам`яті ліквідаторів ЧАЕС– класні керівники;
 • Всеукраїнський тиждень права – Щирова М.М.;
 • День Святого Миколая для категорійних учнів.

Серед спортивних заходів слід відмітити:

 • Чемпіонат училища з міні-футболу серед команд навчальних груп – Коновалов С.Г.;
 • Чемпіонат училища з волейболу серед дівочих груп – Щербина О.В.;
 • Чемпіонат училища з настільного тенісу – Стадник В.А.;
 • Першість училища з баскетболу між навчальними групами – Стадник В.А.;
 • Змагання з кульової стрільби між навчальними групами, присвячені Дню Збройних Сил України – Куцуба Ю.А..

Керівником музею Романютою Л.М. проведено ряд екскурсій (в межах однієї групи) до знаменних дат, а для учнів І року навчання з історії Приазов`я. Всього на базі музею пройшло 8 екскурсій, охоплено понад 160 учнів.

Взяли участь в обласній конференції учнівського самоврядування: Маєвська Г.С, актив учнівського самоврядування; у щорічному обласному конкурсі методичних розробок сценаріїв «Перлина натхнення» – 14 дипломів.

Станом на 01.09.2020 року в училищі навчалося 375 учнів,з них:

 • дітей – сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування – 14 учнів, з них перебувають на повному державному забезпеченні – 7 учнів, під опікою – 5 учнів, в дитячому будинку сімейного типу – 2 учнів;
 • дітей – інвалідів – 2 учня;
 • дітей з багатодітних сімей – 22 учня;
 • дітей, які перебувають на диспансерному обліку – 32 учня;
 • дітей внутрішньо переміщених – 0 учнів;
 • дітей учасників АТО – 3 учня.

Соціальною службою здійснюється супровід не тільки вищеперерахованих категорій учнів, а і тих учнів, які знаходяться на внутріучилищному обліку. Станом на 11.01.2021 року на внутріучилищному обліку знаходиться 82 учня:

 • за зловживання наркотичними речовинами – 4 учня;
 • за зловживання спиртними напоями – 13 учнів;
 • за високий рівень схильності до суїциду – 21учень;
 • умовно засуджених – 1 учень;
 • учнів «групи ризику» – 34 учня;
 • важко вихованих – 9 учнів.

    Одним з видів патріотичного напрямку діяльності є робота волонтерського загону «Промінь». До складу загону входять 16 учнів, переважно це діти, які проживають у гуртожитку. Очолює волонтерський загін учениця групи № 22 Балясникова Валерія. На початку навчального року був складений план заходів та благодійних акцій. Протягом І семестру були проведені наступні акції: «Акція «Червоний Хрест і ГРОМАДА – разом ми можемо більше!» (збір та надання гуманітарної, фінансової допомоги внутрішньо переміщеним особам і вразливим верствам населення), «Акція «Добром забуте серце обігрійте!» (до Дня людей похилого віку, учасників Другої світової війни, інвалідів, які потребують допомоги, а також дітей пільгового контингенту), «Поспішайте робити добро» (збір теплих речей для осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах); «Янгол життя» (збір коштів для тяжко хворих дітей), заходи до Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ/СНІДом – проект «Не дай СНІДу шанс!», Акція «Червона стрічка – промовистий символ».

    В цьому навчальному році в гуртожиток заселено всього 163 учня, проживає зараз 157 учнів, на 3 поверсі – 64 учня, на 4 поверсі  – 78 учнів, на 5 поверсі – 15 учнів. Протягом вересня 6 учнів першого року навчання перейшло жити на квартири (не влаштовують умови проживання в гуртожитку). На квартирах проживає 20 учнів, з них 6 учнів з гуртожитку.

З 01.09.2020 року в училищі працює:

 1. Секція «Загальної фізичної підготовки», «Настільний теніс» – кер. Куцуба Ю.А., заняття в І семестрі проводилися згідно розкладу занять, 5 разів на тиждень, займається 30 учнів. Проведені заходи: – стрільба в залік змагань з багатоборства до Дня Захисника України, прийняло участь 80 учнів; першість училища зі стрільби, прийняло участь 110 учнів.

    В змаганнях з настільного тенісу серед навчальних груп прийняли участь всі групи, крім груп № 31, 41, 55. Перше місце зайняли групи № 15, 45, 202. Також були проведені змагання серед особистої першості, за результатами цих змагань було виявлено сильніших спортсменів серед хлопців та дівчат.

А на фінальних обласних змаганнях з настільного тенісу серед здобувачів освіти професійно-технічних закладів Зверяк Максим, Бойко Олександр (група №35) та Даців Максим (група №7) зайняли 1 місце і отримали кубок.

 1. Секція «Футболу» – кер. Коновалов С.Г., займається 26 учнів. Проведено першість училища з міні – футболу, участь прийняло 12 навчальних груп, перше місце зайняли групи № 35, 21; турнір з кубка училища – прийняли участь 8 команд, перше місце зайняла і стала володарем кубка група №31.
 2. Секція «Баскетболу», «Волейболу» – кер. Стадник В.А. Заняття проводилися протягом листопада – грудня, займалося 22/20 учнів. У І семестрі не проводилися загальноучилищні, районі, обласні змагання у зв`язку з карантинними обмеженнями.

    Адміністрація училища контролює та аналізує весь навчально-виховний процес, використовуючи різні види й методи управління, а також у цей економічно складний для всіх нас час  під час пандемії й види господарювання.

За зимовий період опалення у нас працювало нормально, з цієї причини не було зривів занять.

Ми вчасно пройшли тендерні процедури та освоїли ті кошти, які нам були виділені на тверде паливо.

Також ставимо собі за мету щороку робити капітальні ремонти одного кабінету, майстерні.

    У минулому році ми зробили ремонт на холу 1 поверсі гуртожитку №2, що був оздоблений новими інноваційними будівельними матеріалами. Проведений капітальний ремонт кабінету з української мови, кабінету географії, а також ремонти актової зали, їдальні, поточний ремонт кімнат гуртожитку №1, №2, заміна вікон на пластикові, заміна труб водопостачання у гуртожитку на пластикові.

Зроблений ремонт центрального входу навчального закладу, а саме художній розпис стели, встановлений лайтбокс з назвою «ВПУ №17», облаштовані майданчики перед центральними входами.

Був зроблений поточний ремонт котельні, системи опалювання із заміною труб на теплотрасі, також ремонт електрообладнання. Колектив працює в напрямку збереження майна та оновлення матеріально-технічної бази за рахунок власних коштів, допомоги роботодавців, спонсорів, батьків.

Протягом 2020-2021 навчального року 96 слухачів отримали додаткову професію на вечірній формі навчання за професіями «Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)», монтажник ГКК та електрогазозварник. Хоча на вечірньому навчанні послуга платна, адміністрація завжди йде назустріч із зменшення оплати малозабезпеченим, а також учням, які беруть активну участь у громадському, спортивному житті училища.

Фінансова звітність, за період 2020-2021 років: всього надійшло на рахунок спецфонду 1138252,94 грн., в тому числі від надходження благодійних внесків у вигляді грошових коштів, грантів та дарунків – 520925,56 грн.:

 • кошти від надання послуг майстернями – 19433,00 грн.;
 • доходи від виробничої практики – 183154,00 грн.;
 • надходження від проживання в гуртожитку – 461869,23 грн.;
 • ремонтно-будівельні роботи, а саме:
 • Генічеська мистецька школа – 9500 грн.;
 • курсова підготовка – 202800,00 грн.;
 • кошти, отримані від здачі металобрухту – 22807,10 грн.;
 • кошти для придбання господарських матеріалів – 18525,77 грн.;
 • кошти для придбання продуктів харчування – 68400,00 грн.;
 • навчання з отриманням свідоцтва – 1500,00 грн.;
 • медикаменти та перев’язувальні матеріали – 14965,33 грн.;
 • послуг із заправки картриджів, поточного ремонту комп’ютерів – 21020,00 грн.;
 • кошти, надані на придбання канцтоварів, токенів, карт-ридерів, грамот, бланків, конвертів, марок – 7172,75 грн.;
 • послуги з переобладнання транспортних засобів – 11174,00 грн.;
 • ТО вогнегасників – 4497,00 грн.;
 • кошти на відрядження – 16125,00 грн.;
 • послуги з підтримання доступу навчального закладу до ЄДЕБО, інформаційно-консультативні послуги – 10086,24 грн.;
 • кошти для придбання будівельних матеріалів – 4691,00 грн.;
 • інформаційно-консультативні послуги, послуги на рекламу, радіо – 8029,20 грн.;
 • протипожежні товари – 6795,00 грн.;
 • відправлення документів – 1435,10 грн.;
 • дорожні знаки – 4534,00 грн.;
 • підписка періодичних видань – 10574,51 грн.;
 • придбання автозапчастин – 11695,00 грн.
 • виплати екологічного податку – 20000,00 грн.;
 • кошти для придбання м’якого інвентарю – 2600,00 грн.

Придбано за рахунок коштів спеціального фонду та за рахунок благодійних коштів:

 • Продукти харчування – 305 435,86 грн.
 • Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 17 376,00 грн
 • Будівельні матеріали – 81 891,91 грн.
 • Бензин – 129 842,73 грн.
 • Дизпаливо – 46 367,00 грн.
 • Автомасло – 3 035,00 грн.
 • Солідол – 350,00 грн.
 • Вугілля – 1 924 852,00 грн.
 • Автозапчастини – 59 839,00 грн.
 • Господарчі матеріали, канцтовари, миючі засоби, інструменти – 155976,40 грн.
 • Постільна білизна для учнів, які проживають у гуртожитку – 18 088,00 грн.
 • Підручники для бібліотечного фонду (65 шт.) – 6 229,75 грн.
 • Придбання будівельного обладнання, комп’ютерної техніки та оргтехніки, а саме:
 • вишкатура – 1 шт. на суму 11 560,00 грн.;
 • стенди (15 шт.) – 4 980,34 грн.;
 • принтер (4 шт.) – 15 307,00 грн.;
 • монітор (1 шт.) – 2 234,00 грн.;
 • ноутбуки (7 шт.) – 23 884,00 грн.;
 • перукарські щипці (1 шт.) – 570,00 грн.;
 • столи, виготовлений в майстерні (3 шт.) – 6 272,00 грн.;
 • стелажі (3 шт.) – 400,00 грн.;
 • комп’ютерні миші (7 шт.) – 2 472,00 грн.;
 • флешка (4 шт.) – 654,00 грн.;
 • рукава та стволи пожежні (7 шт.) – 5 985,00 грн.;
 • знаки до карти (10 шт.) – 3 275,00 грн.;
 • спортивні м’ячі (8 шт.) – 7 000,00 грн.;
 • термометри (2 шт.) – 2 828,67 грн.;
 • системний блок (2 шт.) – 5 400,00 грн.;
 • токен (3 шт.) – 2 450,00 грн.;
 • дорожні знаки (5 шт.) – 1 259,00 грн.;
 • телевізор (1 шт.) – 3 370,00 грн.;
 • діркопробивач (1 шт.) – 497,00 грн.;
 • комутатор (1 шт.) – 285,00 грн.;
 • картридж (1 шт.) – 1490,00 грн.;
 • електрочайник (1 шт.) – 290,00 грн.;
 • роутер (1 шт.) – 275,00 грн.;

    Протягом 2020-2021  н.р. в училищі не зафіксовано випадків вчинення корупційних правопорушень та зловживань. На початку 2020-2021 навчального року з метою запобігання проявам посадових зловживань, хабарництву та інших негативних явищ було вжито наступні заходи, спрямовані на запобігання проявів корупції: видано наказ директора «Про запобігання та протидії корупції»; оформлено стенд щодо протидії корупції із зазначенням номерів анонімної «гарячої лінії»; на загальних зборах трудового колективу проведено роз’яснювальну роботу серед працівників училища з дотримання вимог нормативно-правових документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу; на інструктивно-методичних нарадах педагогічних працівників розглянуто положення Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» та інші законодавчі акти антикорупційної спрямованості. Протягом навчального року на оперативних нарадах періодично розглядалися питання стану виконання законодавства про боротьбу з корупцією, здійснення заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагуванням на них відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, фінансів, економіки України. На сьогодні загальним питанням постає здійснення контролю за дотриманням працівниками антикорупційного законодавства з невідкладним реагуванням на випадки можливого вчинення корупційних правопорушень; планування і проведення навчання та роз’яснювальної роботи серед працівників училища з питань дотримання положень Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»; запобігання можливим фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів; забезпечення співпраці з правоохоронними органами.

    Таким чином, аналізуючи планові завдання роботи навчального закладу за поточний навчальний рік, можна зробити висновок, що основні показники діяльності училища демонструють його розвиток. Незважаючи на існуючі труднощі, колективу ВПУ №17 м. Генічеська вдалось досягти значних успіхів у навчально-виробничій діяльності, науково-методичній та виховній роботі. Протягом навчального року було вжито всіх необхідних заходів щодо вдосконалення управління навчального закладу, зміцнення фінансово-господарської та трудової дисципліни, створено належні умови праці відповідно до вимог законодавства, забезпечено виконання навчальних планів та програм професійної підготовки. Так, з року в рік підвищується рівень технічної та технологічної забезпеченості навчального процесу, зростає фаховість педагогів, що у кінцевому результаті відображається на якості професійного навчання, зростанні мотивації учнів до свого професійного та особистісного розвитку.

Тому, на майбутнє, основними векторами діяльності є подальша реалізація пріоритетних напрямків розвитку ВПУ №17 м. Генічеська. А саме:

 1. Підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників, молодших фахових бакалаврів.
 2. Якісне проведення профорієнтаційної роботи та виконання плану державного замовлення на підготовку робітничих кадрів.
 3. Здійснення експериментальної діяльності з впровадження в навчально-виробничий процес дуальної системи навчання, вивчення міжнародного досвіду.
 4. Продовження роботи по комп’ютеризації і інформатизації навчального закладу.
 5. Ліцензування нових професій та акредитація спеціальностей, необхідних сучасним підприємствам – замовникам кадрів.
 6. Впровадження нових форм співпраці з вищими навчальними закладами ІІІ-IV рівня акредитації для продовження навчання випускників училища.
 7. Пошук нових форм учнівського самоврядування, залучення активу молодіжної організації для забезпечення прав учнів на участь в управлінні освітнім процесом, організації дозвілля для розвитку особистості кожного учня.
 8. Поширення передового досвіду членів педагогічного колективу через презентації, науково-практичні конференції, семінари-практикуми, тренінги, школи передового досвіду.
 9. Покращення матеріально-технічного забезпечення професійно-практичної та професійно – теоретичної підготовки.
 10. Підвищення професійної і педагогічної майстерності педагогічних працівників через курси підвищення кваліфікації, стажування, школи передового педагогічного досвіду, ознайомлення з досвідом роботи кращих професійно-технічних навчальних закладів.
 11. Розширення форм взаємодії з соціальними партнерами, роботодавцями щодо стажування майстрів виробничого навчання на виробництві.
 12. Покращення співпраці навчального закладу з підприємствами-замовниками робітничих кадрів щодо організації виробничої практики учнів та їх працевлаштування.
 13. Впровадження нових форм співробітництва училища і підприємств – замовників кадрів з підготовки і перепідготовки сучасного професіонала для будівельної галузі, транспортної інфраструктури та сфери побутового обслуговування з метою зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення майстерень сучасним обладнанням, приладами та інструментом, придбання комп’ютерної техніки, ліцензійних програм, електронних посібників та підручників.
 14. Збільшення позабюджетних надходжень та забезпечення стабільного багатоканального фінансування.
 15. Покращення стану енергозбереження та економії ресурсів.
 16. Формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психологічного здоров’я учнів.

Як директор, я ставлю завдання покращити імідж нашого училища та вихід його на вищий якісний рівень. У їх вирішенні кожному бажаю успіхів, ініціативи, самовіддачі. Саме від плідної праці, внеску кожного у загальну справу залежить імідж і авторитет нашого навчального закладу

У житті все значно складніше й водночас простіше, а в роботі, вважаю, існує суб’єктивізм, який не дає змоги втілити в життя всі намічені плани.

Проте віра в краще майбутнє, у правильність своїх намірів та в колектив, який тебе підтримує, дає силу й наснагу в роботі.

Сьогодні хочу щиро подякувати всьому колективу, усім Вам, за підтримку та розуміння, за корисні поради і конструктивну критику, за теплі слова і за те, що Ви є. Адже усі досягнення училища – це наша спільна щоденна робота.

Бажаю нових звершень, творчих успіхів у професійній діяльності, родинної злагоди, добробуту, вірних друзів та надійних партнерів у добрих справах.

Директор ВПУ №17                         Маслов І.Г.

Condition. ED can also include content struggling to note that you can.